3. 8. 2022

Co je potřeba vyřídit, když chcete jako cizinec pracovat v ČR?

Abyste mohli v ČR legálně a bez potíží pracovat, budete potřebovat některé dokumenty pro práci v ČR. Jaké, záleží také na tom, ze které země přicházíte – zda jste občanem EU, nebo třetích zemí.

Práce pro cizince – volný vstup na pracovní trh

Volný vstup na trh práce znamená, že cizinec nepotřebuje získat pracovní povolení k tomu, aby mohl v Česku pracovat, a nastoupit do práce může takřka okamžitě.

Volný vstup na trh práce ČR mají:

 • občané EU a jejich rodinní příslušníci,
 • občané mimo EU, kteří mají v ČR povolení k trvalému pobytu,
 • studenti ze zemí mimo EU (pouze studenti denního studia akreditovaných oborů vysokých škol, kteří mají vízový kód 23 nebo 24),
 • cizinci, kteří absolvovali českou střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu a mají doklad o řádném ukončení studia (maturitní vysvědčení, diplom).

Zaměstnávání cizinců, kteří spadají do některé z výše uvedených kategorií, je značně jednodušší, jelikož většinou není potřeba vyřizovat pracovní povolení či zaměstnanecké karty. Vůbec nejjednodušší to mají občané EU, kteří se mohou zaměstnat stejně jako občané ČR. Totéž platí pro cizince s povoleným trvalým pobytem na území ČR a pro rodinné příslušníky občanů EU, kteří dlouhodobě pobývají v ČR.

Práce v ČR pro cizince ze třetích zemí

Občané ze třetích zemí mohou v ČR pracovat pouze s pracovním povolením a platným povolením k pobytu na území ČR, se zaměstnaneckou kartou, modrou kartou nebo kartou vnitropodnikového zaměstnance. Tyto dokumenty získáte jen pro konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele.

Jak získat povolení k zaměstnání v ČR?

O pracovní povolení žádejte písemně na krajském úřadě práce příslušném místu výkonu práce ještě před příchodem do Česka. S vyřízením vám velmi často pomůže pracovní agentura či jiný zmocněný zástupce na základě plné moci.

Nejvýhodnější je využít služeb agentury práce pro cizince, která vám s vyřízením všech potřebných dokumentů pomůže, a vy tak budete mít jistotu, že jste na nic nezapomněli.

Pracovní agentura

Pracovní povolení se vztahuje na:

 • sezónní práce,
 • zaměstnání na dobu určitou za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace zaměstnance (stáže),
 • zaměstnání osob do 26 let v rámci výměnného programu mezi školami nebo v rámci programů pro mládež,
 • krátkodobé zaměstnání do 3 měsíců,
 • dlouhodobé zaměstnání.

V žádosti je třeba vyplnit:

 • osobní údaje (jméno, příjmení, občanství, rodné číslo, datum a místo narození),
 • adresu pobytu na území ČR,
 • číslo cestovního dokladu,
 • údaje o budoucím zaměstnavateli,
 • druh práce,
 • místo výkonu práce,
 • dobu, po kterou budete práci vykonávat.

K žádosti pak přiložíte kopii pracovní smlouvy či dohody o práci, na jejímž základě budete v ČR práci vykonávat. V případě, že půjde o zaměstnání agenturou práce za účelem dočasného zaměstnání cizinců, musí pracovní smlouva obsahovat také ujednání o tom, že jako zaměstnanec souhlasíte s dočasným přidělením k vybranému zaměstnavateli.

Správní poplatek za podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání je 500 Kč.

Co je zaměstnanecká karta?

Zaměstnanecká karta je vlastně povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem výkonu práce. O zaměstnaneckou kartu zažádejte alespoň 3 měsíce před plánovaným příjezdem do ČR, a to na české ambasádě ve své zemi, případně přímo v ČR na Ministerstvu vnitra.

Cizinec, který disponuje zaměstnaneckou kartou, může:

 • pobývat na území ČR,
 • nechat se zaměstnat na pracovní pozici, pro kterou byla karta vydána.

Abyste zaměstnaneckou kartu získali, musíte mít pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě budoucí. Platnost zaměstnanecké karty se stanovuje na dobu uvedenou v pracovní smlouvě, nejdéle však na 2 roky.

Jak získat zaměstnaneckou kartu?

 • Najděte si vhodné pracovní místo – zaměstnaneckou kartu můžete získat pouze na konkrétní pracovní místo v ČR.
 • Získejte pracovní smlouvu od budoucího zaměstnavatele.
 • Podejte žádost o vydání zaměstnanecké karty – vyplněný formulář zašlete na zastupitelský úřad nebo pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. K žádosti je také potřeba předložit:
  • platný cestovní doklad,
  • aktuální fotografii,
  • doklady k prokázání kvalifikace (nejčastěji doklad o vzdělání),
  • doklad o zajištěném ubytování na území ČR,
  • pracovní smlouvu.
 • Vyčkejte na informace z úřadu – úřad vám dá vědět, zda jste zaměstnaneckou kartu získali, a pokud ano, obdržíte vízum k pobytu na 90 dní, abyste přijet do ČR a kartu si převzít.

Vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty trvá 60 až 90 dnů, proto s tím při vyřizování počítejte.

Příjezd zaměstnance do ČR

 • Po příjezdu do ČR se do 3 dnů dostavte na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, kde poskytnete biometrické prvky. Za vydání zaměstnanecké karty se platí poplatek 2 500 Kč.
 • Přihlaste se k pobytu v ČR na regionálním pracovišti cizinecké policie (budete potřebovat doklad o zajištěném ubytování na území ČR).

Přihlášení k pobytu

Co je modrá karta?

Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu v ČR za účelem práce na pozicích, které vyžadují vysokou kvalifikaci. Vydává se zaměstnancům s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, kteří mají pracovní smlouvu alespoň na 1 rok se sjednanou mzdou, která činí alespoň 1,5násobek průměrné mzdy v ČR.

Jak získat modrou kartu?

Postup získání modré karty je stejný jako v případě žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Ukrajinci – práce v ČR

V březnu roku 2022 vláda ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině schválila zákony č. 65/2022 Sb. a č. 66/2022 Sb., které občanům Ukrajiny umožňují pobyt i práci na území ČR. Příchozí Ukrajinci tak mají v ČR přidělenou dočasnou ochranu, možnost zaměstnání, zajištěno sociální bezpečí i přístup ke zdravotní péči či vzdělání. Ukrajinci si kvůli získání práce v ČR nemusejí vyřizovat povolení k zaměstnaní. Díky přidělené dočasné ochraně mají volný vstup na pracovní trh a mají stejná práva a povinnosti jako čeští zaměstnanci.

Práce pro cizince se znalostí jazyka

Cizinci v ČR najdou práci prostřednictvím pracovních portálů, pracovních agentur i úřadu práce. Svou šanci na získání zaměstnání zvýšíte, pokud budete ovládat alespoň základy češtiny. Práce pro cizince se znalostí jazyka je pak možná i na odbornějších pozicích. Mnoho firem a agentur poskytuje svým zaměstnancům kurzy češtiny pro cizince, neváhejte je využít.

App version: testdock (build: 1)